Miljöpolicy

Bonnier Healthcare Miljöpolicy

Bonnier Healthcare Sweden, BHS, eftersträvar att ha lägsta möjliga miljöpåverkan i sin verksamhet och arbetar aktivt med miljöhänsyn i alla delar av arbetet. Denna miljöpolicy utgör grunden för BHS miljöarbete.

Miljöpåverkan

Våra produkter levereras digitalt och har låg direkt påverkan på miljön. Vår möjlighet att förebygga miljöpåverkan ligger främst i hur vi medarbetare beter oss relaterat till produktionen samt genom påverkan gentemot övriga koncernen, leverantörer och samarbetspartners.

Ansvarsfördelning

Vd är ytterst ansvarig för miljöarbetet. Medarbetarna ansvarar för att bidra till att miljöpolicyns mål omsätts till handling.

Miljöplan

BHS arbetar med en miljöplan med mål inom tre aktuella fokusområden samt åtgärder för att nå målen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Planen revideras årligen och uppdateras därutöver vid behov.

Aktuella fokusområden med mål och åtgärder:

Fokusområde Mål Åtgärder
Resor: Antal flygresor per heltidsanställd och år skall inte öka Vi skall när så är möjligt ersätta flygresor med annan mötesform eller annat transportsätt (tåg)
Återvinning: Det skall inte finnas behov av annan avfallshantering vid sidan av sortering/återvinningsstation Vi skall sortera och när så är möjligt återvinna allt vårt avfall på kontoret
Pappersanvändning: Beställning av papper/kuvert samt antal utskrifter skall inte öka Vi skall minimera våra utskrifter och behov av papper i övrigt
Uppföljning

Den dagliga följsamheten till miljöplanen följs upp av arbetsledare/chef. Övergripande måluppfyllelse följs upp årligen av vd.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.