Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för Bonnier Healthcare Sweden AB:s (”BHS AB” eller ”vi) utbildningsverksamhet som tillhandahålls under benämningen Bonnier Healthcare. Personuppgiftspolicyn omfattar de personuppgifter som du lämnar till BHS AB när du tar del av tjänster i form av digital kompetensutveckling, fortbildning i yrkeslivet, resultatmätning samt tillhörande kundservice och marknadsföring (”Tjänsterna”). Vi använder information om dig för att kunna tillhandahålla Tjänsterna. BHS AB är personuppgiftsansvarig för den information som vi samlar in för syften som anges nedan. Kontaktuppgifter till oss finner du nedan.


Typer av information som vi samlar in

BHS AB samlar in information som du lämnar när du kontaktar oss, skickar offertförfrågan, registrerar dig och deltar i våra utbildningar eller när din arbetsgivare har registrerat dig för våra utbildningar.

 • Kontaktinformation. Uppgifterna kan avse namn, telefonnummer, epostadress, fakturaadress samt uppgifter som du lämnar om du skickar meddelanden till oss.
 • Yrkesrelaterad information. Vi samlar in information om vilket företag, inräknat avdelning, du jobbar på och vilken tjänst eller yrkesroll du har.
 • Övrigt. När du använder Tjänsterna så samlar vi in information om din IP-adress och teknisk information om din enhet och användning av våra webbsidor, t ex vilka sidor du har besökt och artiklar som du har läst.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsterna eller en viss funktion, finns det en risk att du inte kommer att kunna använda eller ta del av vissa delar av Tjänsterna.

Hur den insamlade informationen används

 • Tillhandahålla våra Tjänster. Vi använder information för att tillhandahålla Tjänsterna till dig, såsom för att administrera inloggningsuppgifter så du kan ta del av utbildningarna och för att skicka intyg till dig efter avslutad utbildning. Vi använder även information för att kunna tillhandahålla rekommendationer om vidare utbildningar för din kompetensutveckling samt för att säkerställa att Tjänsterna fungerar.
 • Kommunikation. Vi använder information för att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss samt för att informera dig om nya villkor för Tjänsterna.
 • Marknadsföring. Vi och våra koncernbolag kan komma att kontakta dig som yrkesperson via e-post eller telefon med information och erbjudanden som bedöms vara relevanta för dig i din yrkesroll. Läs gärna mer om vår koncerninterna behandling av personuppgifter under “Hur vi delar dina personuppgifter”.
 • Förbättra Tjänsterna. Vi använder information för att samla statistik om användningen av Tjänsterna och för att utveckla dem. Du kan läsa mer om hur vi inom Bonnierkoncernen arbetar med utveckling av våra Tjänster och annonsering på gdpr.bonniernews.se/dataskydd.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig med marknadsföring genom epost eller sms kommer vi att behålla en kopia av den uppgiften i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade marknadsföringsutskick i framtiden.

Laglig grund

BHS AB använder informationen på behovsbasis för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna enligt överenskommelse, uppfylla våra berättigade intressen som att skicka marknadsföring samt för att kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter såsom bokföringslagen och GDPR.

Varför vi delar dina personuppgifter

Leverantörer

BHS AB delar information med leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla Tjänsterna, såsom för att tillhandahålla utbildningsmaterial. I de fall våra leverantörer hanterar dina personuppgifter har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Chef eller arbetsgivare

Viss information som är relaterad till en utbildning, såsom uppgifter om att utbildningen är påbörjad/avslutad samt, i förekommande fall, testresultat, kan göras tillgänglig för deltagarens chef eller annan kontaktperson hos det företag du tillhör.

Gemensam kunddatabas för yrkespersoner

BHS AB ingår i den större mediekoncernen Bonnier News, där även Medibas AB och Bonnier News AB ingår. Bolagen erbjuder tjänster inom affärsmedia och nischade branschtitlar samt event och utbildningar för yrkespersoner. BHS AB, Medibas AB och Bonnier News AB har en gemensam databas som innehåller uppgifter avseende yrkespersoner, representanter för befintliga eller potentiella kundföretag, samt deltagare vid konferenser, utbildningar och andra event.

De kategorier av uppgifter som finns i den gemensamma databasen är i huvudsak namn och kontaktuppgifter, yrkesrelaterad information, användardata och information om kundengagemang/köp. Bolagen kan inom ramen för den gemensamma databasen dela data för att kunna rikta marknadsföring till dessa personer, om denna bedöms vara relevant för deras yrkesroll. Så kan exempelvis vara fallet om koncernbolagen erbjuder kompletterande tjänster inom samma nisch såsom olika informationstjänster inom medicin. Vi samarbetar även kring erbjudanden och kampanjer för produkter och tjänster; antingen för att administrera ett kombinerat erbjudande eller för att begränsa bolagens marknadsföring. De deltagande bolagen kan också använda den gemensamma databasen för att ta fram segment för att rikta annonser på sina sajter/appar, att kunna rikta marknadsföring på Facebook samt för att kunna utföra analys, t ex att kunna analysera effekt av en viss kampanj eller ta fram aggregerad statistik. De analyser som görs kan användas för produktförbättringar.

Vi delar data med stöd av koncernbolagens berättigade intresse att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra produkter och tjänster till yrkespersoner och att kunna uppnå relevans i marknadsföringen, samt för att kunna erbjuda attraktiva annonsytor på sina sajter/appar. Bolagen har också ett berättigat intresse att kunna analysera sin verksamhet för att kunna förstå och förbättra sina tjänster. Bolagen har ett gemensamt personuppgiftsansvar för den delning av personuppgifter som sker i den gemensamma databasen för yrkespersoner.

Om du vill avregistrera dig från all direktmarknadsföring och/eller telefonförsäljning inom BHS AB, Medibas AB och Bonnier News AB, har frågor om den gemensamma behandlingen eller vill utöva dina rättigheter, kan du skicka din begäran via mejl till dataskydd@bonniernews.se.

Du hittar mer information om Bonnier News AB och dess personuppgiftsbehandling här. Du hittar mer information om Medibas AB och dess personuppgiftsbehandling här.

Övrigt

BHS AB kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär,exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Dina kommunikationsinställningar. Om du får reklammeddelanden via epost från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte omfattas av en sådan avregistrering, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.
 

Dina individuella rättigheter

Du kan tillvarata dina rättigheter genom att kontakta oss via support@bonnierhealthcare.se Du har följande rättigheter:

Samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett tidigare lämnat samtycke för framtida behandling. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundat sig på ditt samtycke innan detta återkallats, vilket innebär att det inte påverkar t.ex. avslutade projekt.

Registerutdrag och rätt till information om behandling

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt till en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag) och information om hur vi behandlar personuppgifterna. Du har rätt att få veta

 • ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i länder utanför EU/EES eller internationella organisationer,
 • under hur lång tid vi sparar dina uppgifter, eller, om det inte är möjligt att säga, vilka kriterier som avgör hur lång tid vi sparar dina uppgifter,
 • information om din rätt till radering, rättelse, begränsning och invändning samt rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY),
 • information om varifrån vi har samlat in uppgifterna, om dessa inte kommer från dig,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR, dvs om det förekommer beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Vi ska då också ge information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen.

Mer information om rätten till registerutdrag hittar du på IMY:s sajt.

Radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på har du i regel rätt att få uppgifterna som behandlades med stöd av samtycket raderade.

I övrigt gäller också rätten till radering om

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in,
 • uppgifterna behandlas för direktmarknadsföring eller telefonförsäljning och du invänder mot behandlingen,
 • du invänder mot annan behandling som sker med berättigat intresse som laglig grund, och vi saknar berättigade skäl att fortsätta behandla personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade,
 • uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Det finns dock vissa undantag när rätten till radering inte gäller. Undantag gäller om behandlingen är nödvändig

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t ex bokföringslagen,
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,.
 • om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål, av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s sajt.

Rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information.

Mer information om rätten till rättelse hittar du på IMY:s sajt.

Begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

 • Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.
 • Om du tycker att vår behandling strider mot lag och inte vill att uppgifterna ska raderas kan du begära att vi istället begränsar användningen av uppgifterna.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du har invänt mot behandlingen och vi ska avgöra om vi har berättigade skäl som väger tyngre än dina berättigade skäl att invända, kan du begära att användningen av uppgifterna begränsas under den tiden vi utför vår kontroll.

Om behandlingen begränsas får sådana uppgifter endast lagras och i övrigt behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Mer information om rätten till begränsning hittar du på IMY:s sajt.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s sajt.

Invändning

Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring via post, e-post, sms och telefon, inklusive profilering för dessa ändamål, och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål. Denna rättighet är absolut.

Du kan också invända mot annan behandling som sker baserat på den lagliga grunden berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR). Vi ska då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi behöver inte heller upphöra med behandlingen om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Mer information om rätten till invändning hittar du på IMY:s sajt.

Klagomål till IMY

Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s sajt hittar du här.

Övrigt

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar din begäran snarast möjligt men senast inom 30 dagar. Vid särskilda omständigheter (vid komplexa begäran eller en stor mängd begäran) kan tiden förlängas upp till totalt 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Säkerhet för dina personuppgifter

BA använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst.
 

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen sker inom EU/EES.

Hur vi sparar dina personuppgifter

BHS AB sparar din information under den tid det behövs för att uppfylla våra ändamål samt en tid därefter enligt lag och god sed. Kriterier som avgör hur länge vi sparar uppgifterna beror på av vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig eller före detta deltagare i våra utbildningar.

Uppgifter sparas upp till två år efter att det abonnemang du använt vid aktuell(-a) utbildning(-ar) har avslutats. Se under Dina individuella rättigheter ovan om hur du går tillväga om du vill radera dessa tidigare.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Om det sker större ändringar i denna policy eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-post innan ändringarna träder i kraft när det krävs enligt lag.

Senaste version: 1 februari 2023

Kontaktuppgifter

Bonnier Healthcare
Address: Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm

E-post: support@bonnierhealthcare.se

Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud är du välkommen att skicka ett mejl till dpo@bonniernews.se. Dataskyddsombudet har som uppgift att övervaka och stötta organisationen i efterlevnaden av GDPR, och hit kan du vända dig med frågor och synpunkter.

Om BHS

Läs mer om oss.

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster.

Karriär

Börja jobba med oss.

Nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Kontakt

Kontakta oss.