Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin

Kursens innehåll

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under 2021 över 24 000 misshandelsbrott mot barn under 18 år, vilket motsvarar 30 procent av det sammantagna antalet anmälda misshandelsbrott.

Den här digitala kursen inom barn- och ungdomsmedicin får du lära dig mer om att identifiera tecken på att barn far illa eller riskerar att fara illa och hur du som läkare vidtar adekvata åtgärder. Kursen presenterar även  teoretisk kunskap om barn och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvården samt hur du som läkare kan anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och ungdomars särskilda förutsättningar och behov.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra ett antal praktiska moment och reflektionsövningar. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination). Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen. Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

SOSFS (2015:8):
 • Delmål c6 (beroende på specialitet)
HSLF-FS (2021:8):
 • Delmål STc6
 • Delmål BT12

Målgrupp

Utbildningen är primärt avsedd för BT-läkare men även relevant för ST-läkare med behov av en  kurs i barn- och ungdomsmedicin.

Mer information om kursen:

 • Lena Lundqvist, specialist inom barnmedicin, Region Halland.
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Kursen är LIPUS-certifierad.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

DELKURS 1: Barns rättigheter i hälso- och sjukvården (Tid 45 min)
 • Barnkonventionen
 • Lagar som skyddar och reglerar barnets rättigheter
 • Barns bestämmanderätt
 • Diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannen
DELKURS 2: Att anpassa vård och omhändertagande  med utgångspunkt ur barns behov (Tid ca 60 min)
 • Bemötande i vården
 • Icke-normativt bemötande
 • Undersöka och samtala med barn
DELKURS 3: Identifiera tecken på att barn far illa och läkarens skyldigheter (tid ca 50 min)
 • Barn som far illa i samhället
 • Kliniska tecken på barnmisshandel – indikationer som bör få dig som läkare att misstänka att ett barn far illa
 • Anmälningsskyldighet – orosanmälan

Sluttest (Tid ca 45 min)

Beställningar och frågor