Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Kursens innehåll

För att kunna verka som läkare behöver du både kunna ge den bästa möjliga vården till de personer som söker vård idag men även bidra till att förbättra vården för de personer som söker vård imorgon.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att förbättringar av vården genomförs med struktur och löpande utvärderingar samt justeringar av arbetssätt. Data följs över tid för att se att förändringar leder till förbättringar (jämfört med vetenskapligt arbete där data tas ut innan och efter intervention). Genom systematiskt kvalitetsarbete införs känd evidens så att det fungerar i vardagen och kommer patienten till nytta.

Det finns en stor mängd information, evidens och forskning inom hälso- och sjukvården för vilken vård som bäst är till nytta för våra patienter. Frågan är hur det omvandlas i praktiken – hur vet en verksamhet vad som bör förbättras och hur kan den förbättringen sedan kan genomföras? Hur kan vi lära oss av saker som inte blev som planerat?

Målet med här kursen är att lära sig om hur ny kunskap och metoder förs in snabbt och patientsäkert och hur sjukvården ska kunna förändras för att möta nya behov och utmaningar som uppstår i samhället.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra ett antal praktiska moment och reflektionsövningar. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination).

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

SOSFS (2015:8):
 • Delmål a4 Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete*
HSLF-FS (2021:8):
 • Delmål BT6 Systematiskt kvalitetsarbete
 • Delmål STa2 Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete**

* För att uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivningen för ST 2015:8 delmål a4 krävs deltagande i genomförande av en riskanalys. Kurs som utbildningsaktivitet saknas i Socialstyrelsens målbeskrivningar för delmål som berör Systematiskt kvalitets-och patientsäkerhetsarbete.

**För delmål 2021:8 STa2 behöver man kunna identifiera risker och vårdskador och andra kvalitetsbrister och kunna vidta adekvata åtgärder. ST-läkaren ska kunna bidra till att verksamheten lär sig av rapporterade händelser. Kurs som utbildningsaktivitet saknas i Socialstyrelsens målbeskrivningar för delmål som berör Systematiskt kvalitets-och patientsäkerhetsarbete.

Målgrupp

Kursen är primärt avsedd för ST-läkare som vill få kompetens inom systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Däremot kan utbildningen med fördel genomföras av BT-läkare eller andra yrkesgrupper som arbetar inom sjukvården för att få kompetens inom området. Kursen kan vara relevant för färdiga specialister som önskar fortbilda sig inom området.

Mer information om kursen:

 • Ämnesexpert är Rita Fernholm, specialist i allmänmedicin Karolinska Institutet, Stockholm
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Kursen är LIPUS-certifierad.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

DELKURS 1: Grunderna i förbättringskunskap (ca 60 min)

Kapitel 1: Grunderna i förbättringsarbete
 • Professionell kunskap och förbättringskunskap
 • Förbättringstrappan
 • Förbättringsarbete på en vårdcentral
Kapitel 2: Interprofessionellt samarbete
 • Förbättringsarbete i team – teamtanken
Kapitel 3: Patienter som viktiga partner
 • Patientsamverkan i förbättringsarbetet
 • Verktyg för patientsamverkan
Kapitel 4: Kartläggning
 • Starten av ett förbättringsarbete?
 • Kartläggning genom 5P
 • Hitta data
 • Processer och flödesscheman
 • Skapa ett flödesschema
 • Uppgift – skapa en processkarta/flödesschema
DELKURS 2: Från mål till handling (ca 60 min)
Kapitel 1- Tema och att sätta ett övergripande mål
 • Grunderna i förbättringskunskap
 • Vi tar det steg för steg – från tema till målformulering
 • Övning övergripande mål
Kapitel 2: Delmål- målformulering enligt SMART-modellen
 • Specifika delmål
 • Övning – formulera specifika delmål
Kapitel 3: Generera och välja förbättringsidéer
 • Generera förbättringsidéer
 • Metoder för att generera förbättringsidéer
 • Övning – Ställ in en timer!
 • Välja förbättringsidéer – prioritera
 • Fiskbensdiagrammet
 • Pick chart
DELKURS 3: Mått och mätning (ca 60 min)
Kapitel 1: Mätningar som stöd i förbättringsarbete
 • Varför mäta och var i trappan mäter man?
 • Konceptuell och operationell definition
Kapitel 2: En familj av mått
 • Olika typer av mått
Kapitel 3: Mäta över tid- styrdiagram
 • Mäta över tid
 • Skapa ett diagram
Kapitel 4: Förbättringshjulet- PDSA
DELKURS 4: Hållbara förbättringar (ca 40 min)
Kapitel 1: Standardisera och implementera förbättringsidéer
 • SDSA-cykeln
Kapitel 2: Förbättringstavla
 • Information på tavlan
Kapitel 3: Få förbättringen att leva vidare
 • Lyckade hållbara förbättringar
 • Hållbara förbättringar genom patientsamverkan
DELKURS 5: Patientsäkerhetsarbete (ca 30 min)
Kapitel 1: Grunderna i patientsäkerhetsarbete
Kapitel 2: Systematiskt patientsäkerhetsarbete
DELKURS 6: Avslutande test (ca 30 min)
 

Beställningar och frågor