Läkemedel

Läkemedel

Kursens innehåll

Läkemedelsförskrivning är ett viktigt verktyg för behandling av patienter. Därför är kompetens inom läkemedel viktigt och utbildning inom detta ämne rekommenderas nu inom de flesta specialiseringstjänstgöringar. Den här digitala utbildningen är framtagen för att möta delmålen som berör kunskap om läkemedel i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöringen.

För att kunna erbjuda en patientsäker vård ska en läkare kunna ta ställning till läkemedlens indikationer, kontraindikationer och dosering. Det är också viktigt att kunna bedöma om det finns en risk för interaktioner och om läkemedlet är tryggt att använda under graviditet eller vid amning. Det är dessutom viktigt att kunna individanpassa läkemedelsbehandling – fyller läkemedlet sin funktion hos just denna patient och behöver behandlingen anpassas?

Som läkare är det också viktigt att kunna förmedla förståelig information om läkemedelsbehandling. Patienten ska informeras om syfte och mål samt vilka biverkningar behandlingen kan ge (Patientdatalagen 3 kap, 1 §).

Kursen förser deltagaren med kunskap och instrument för att på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel utifrån individ- och samhällsekonomiska aspekter, effektivitet och patientsäker vård.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av kunskapstester inklusive fallbeskrivningar samt reflektionsövningar.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

SOSFS (2015:8):
 • b3
HSLF-FS (2021:8):
 • BT15
 • STc12-15 (beroende på specialitet)

Målgrupp

Kursen riktar sig primärt till ST-läkare, men kan även vara relevant för färdiga specialister som önskar fortbilda sig.

Denna kurs innehåller såväl en grundläggande kurs i ämnet och en fördjupande del med klinisk tillämpning genom praktiska fallbeskrivningar. Kursen kan därför, förutom ST-läkare, även vara relevant för AT- eller BT-läkare som har behov av grundläggande kunskaper inom läkemedel.

Mer information om kursen:

 • Ämnesexpert är Per Hellström Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper Uppsala Universitet
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Kursen är LIPUS-certifierad.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms)

Kursinnehåll

DELKURS 1: Läkemedels omsättning i organismen (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 3 kapitel.

 • Farmakokinetik
 • Absorption av läkemedel
 • Distribuering
 • Metabolism
 • Eliminering
 • Farmakodynamik

Kapitel 1: Inledning
Kapitel 2: Farmakokinetik
Kapitel 3: Farmakodynamik

DELKURS 2: Farmakoterapi  – läkemedelsbiverkningar (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 2 kapitel.

 • Vad är en biverkan?
 • Vad ska rapporteras?
 • Hur rapporteras en biverkan?
 • Förekomst av biverkningar
 • Typer av biverkan
 • Hur påvisa en biverkan?
 • Läkemedelsförsäkringen

Kapitel 1: Läkemedelsbiverkningar
Kapitel 2: Kunskapsfrågor

DELKURS 3: Läkemedlets plats i behandlingen (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 3 kapitel.

 • Vad är ett läkemedel?
 • Läkemedelsutveckling
 • Olika kategorier av läkemedel
 • Generiska läkemedel
 • Biosimilarer
 • Parallellimporterade läkemedel
 • Extemporeläkemedel och lagerberedning
 • Särläkemedel
 • Licensläkemedel
 • Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel
 • Godkännande och registrering av läkemedel
 • Försäljning av läkemedel
 • FASS – läkemedelsfakta
 • Rekommendationer om läkemedel
 • Upphandling av läkemedel
 • Hälsoekonomiska aspekter

Kapitel 1: Läkemedelsutveckling
Kapitel 2: Godkännande och försäljning av läkemedel
Kapitel 3: Upphandling av läkemedel

DELKURS 4: Läkemedelsbehandling (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 3 kapitel.

 • Lämplighetsbedömning
 • Särskilda bestämmelser
 • Läkemedels inverkan på miljön
 • Principer för rationell antibiotikabehandling
 • Fallbeskrivningar av läkemedelsbehandling

Kapitel 1: Ordinering av läkemedel
Kapitel 2: Läkemedelsgenomgångar

DELKURS 5: Avslutande test (30 min)

 

Beställningar och frågor