Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa

Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa

Kursens innehåll

Psykiatriska besvär utgör en stor del av kontaktorsakerna i hälso- och sjukvården, särskilt i primärvården där besvären utgör upp till en tredjedel av besöksorsaker. Psykisk ohälsa har ofta en stor påverkan på individens livskvalitet och dess närstående. Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga, cirka hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.

Kursen riktar sig till samtliga läkare som behöver ha fördjupad kunskap om diagnostik och behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa. Denna kunskap ligger till grund för korrekt diagnostik och behandling.

Förutom läkare som arbetar inom psykiatri är gedigen kunskap i psykiatriska sjukdomstillstånd viktigt inom bland annat allmänmedicin, akutmedicin, barn- och ungdomsmedicin och geriatrik.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra ett antal praktiska moment och reflektionsövningar. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination). Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen. Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen berör följande delmål:

 
SOSFS (2015:8):
 • Allmänmedicin c13*
HSLF-FS (2021:8):
 • Allmänmedicin BT2
 • Allmänmedicin STc13

Målgrupp

Utbildningen är primärt avsedd för ST-läkare inom allmänmedicin.

Kursen kan också vara av värde för ST-läkare inom andra specialiteter än allmänmedicin som i sitt arbete möter patienter med psykiatriska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa, exempelvis akutsjukvård, invärtesmedicin och geriatrik.

Kursen kan också genomföras av AT- och BT-läkare, särskilt för de som har gjort läkarutbildning utanför EU, som vill lära sig mer om svensk praxis inom psykiatri samt inhämta mer kunskap om akuta psykiatriska sjukdomstillstånd, vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd, bedömning av suicidrisk, förvirringstillstånd, beroendetillstånd och psykiatrisk tvångsvård. Kursen kan även vara av värde för färdiga specialister som vill fortbilda sig inom området.

Mer information om kursen:

 • Johan Fernström, specialistläkare i psykiatri vid Region Skåne.
 • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
 • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

DELKURS 1: Psykiatrisk diagnostik (Tid: ca. 20 min
 • Hur ställs en psykiatrisk diagnos
 • Diagnostiska intervjuer och skattningsskalor
DELKURS 2: Suicidrisk (Tid ca. 30 min)
 • Klassifikation & epidemiologi
 • Risk- och skyddsfaktorer för suicid
 • Strukturerad suicidbedömning
DELKURS 3: Psykiatri och juridik (Tid ca. 30 min)
 • Viktiga lagar vid psykiatrisk vård och behandling
 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • En dag på psykakuten

DELKURS 4: Ångestsyndrom och tvångssyndrom (Tid ca. 30 min)

 • Ångestsyndrom
 • Tvångssyndrom
DELKURS 5: Förstämningssyndrom (Tid ca. 30 min)
 • Inledning förstämningssyndrom
 • Farmakologisk behandling vid depression
 • Bipolär sjukdom
DELKURS 6: Stress och trauma (Tid ca. 30 min)
 • Krisreaktion
 • Akut stressyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
DELKURS 7: Psykossjukdomar (Tid ca. 30 min)
 • Psykossjukdomar
 • Kortvariga psykoser
 • Kroniska psykossjukdomar
 • Behandling av psykossjukdomar
DELKURS 8: Substansmissbruk och beroendesyndrom (Tid ca. 30 min)
 • Klassifikation & epidemiologi
 • Risk- och skyddsfaktorer för suicid
 • Strukturerad suicidbedömning
DELKURS 9: Äldrepsykiatri och demens (Tid ca. 20 min)
 • Demens
 • Delirium & beteendemässiga och psykologiska störningar vid demens – BPSD
 • Depression hos äldre
DELKURS 10: Personlighetssyndrom och självskadebeteende (Tid ca. 20 min)
 • Personlighetssyndrom
 • Behandling av personlighetssyndrom
DELKURS 11: Autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning (Tid ca. 30 min)
 • Autism
 • ADHD & ADD
 • Intellektuell funktionsnedsättning/intellectual disability – ID
DELKURS 12: Ätstörningar (Tid ca. 20 min)
 • Anorexia nervosa
 • Bulimia nervosa & undvikande restriktiv ätstörning
DELKURS 13: Sluttest (Tid ca. 30 min)

 

Beställningar och frågor